Reklamační řád

 
Reklamační řád
 
Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží mezi společností Dalibor Procházka, IČO: 05756618, se sídlem na adrese: Mírová 331, Turnov 51101
(dále jako „prodávající“).
 
1 Záruka za jakost
1.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
1.1.1 má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce;
1.1.2 se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
1.1.3 je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
1.1.4 vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.
1.2 Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
1.3 Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.

 
2 Způsob uplatnění reklamace
2.1 Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
2.2 Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, na adrese Sezemice 69, Loukov u Mnichova Hradiště, 29411.
2.3 Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.
2.4 Kupující má právo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určena v příslušném záručním listě a/nebo v příslušném daňovém dokladu, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.
2.5 Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.
2.6 Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

3 Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace
3.1 Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.
3.2 Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém dokumentu.
3.3 Záruční lhůta pro spotřebitele činí pro nové zboží 24 měsíců.
3.4 Prodávající poskytuje záruku kupujícímu, který není spotřebitelem (tj. pro podnikatele), záruku pro nové zboží na 12 měsíců.
3.5 U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vad pouze do data vyznačeného na obalu takového zboží, je-li tato lhůta kratší než lhůta uvedená v odst. 3.3 tohoto reklamačního řádu.
3.6 Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.
3.7 Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.
3.8 Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.
3.9 Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.
3.10 V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

4 Výjimky z odpovědnosti za vady
 
4.1 Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:
4.1.1 je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;
4.1.2 je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží;
4.1.3 vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;
.1.4 jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím;
4.1.5 mechanické poškození zboží;
4.1.6 vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží;
4.1.7 provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů;
4.1.8 používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno;
4.1.9 poškození v důsledku vyšší moci;
 
5 Vrácení zboží ve 14 denní lhůtě
5.1 Zakoupené zboží můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí. 
5.1.1 Právo se nevztahuje na objednávky v rámci podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.
5.2. Doporučujeme vrátit zboží v původním obalu, obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci.
5.2.1 chrantedisplej.cz má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží do původního stavu.
5.2.2 Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.
5.2.3 Zboží si můžete vyzkoušet, nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení.
5.2.4 Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, spojené s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.
5.2.5 Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami. Každý případ bude řešet individuálně.
5.2.6 Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.
5.2.7 Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem
5.2.8 Ke vrácenému zboží doporučujeme přiložit fakturu, pro snazší identifikaci objednávky a reklamační list, urychlíte tak vyřízení své reklamace
 
Účinnost
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 11.11.2019
 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.